Lakberendezés webshop, vintage lakberendezés - Skandi Trend

Garancia, elállás joga

Garancia, jótállás, szavatosság
 

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
 

Elállás joga
 

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg. Az Ügyfél 14 napon belül indokolás nélkül elállni az üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötött szerződés esetén. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a  szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például telefonon, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:


SKANDI Trend Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Thököly utca 3.
Telefon: +3620/227-0173
Email: info@skanditrend.hu
A Szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 


2. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha az Ügyfél eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az  Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a  többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltatónak felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A  visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

3. Fogyasztó kötelezettségei
Elállás esetén a visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelt termékeket az Ügyfél vissza nem szolgáltatta. 
Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a  terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfelet viseli.

 

4. Tudnivalók
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Termék adásvételére irányuló szerződés attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Több termék szolgáltatásakor a szerződés attól a  naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.
Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor a szerződés akkor jár le, amikor az Ügyfél vagy az Ügyféln által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az  utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Az Ügyfél a Szolgáltató által az üzletben és/vagy a Szolgáltató webáruházában megrendelt terméket, vagy termékeket kipróbálhatja, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatára és megfelel az Ügyfél használati céljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállás jogunk elvesztéséhez. Amennyiben a termék, vagy termékek ezen felül is használatban maradnak, akkor a termék, vagy termékek abból fakadó értékcsökkenésért az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a SKANDI Trend Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.