Lakberendezés webshop, vintage lakberendezés - Skandi Trend

Skandi Trend játék

Nyereményjáték szabályzata

 

Skandi Trend – 2018. szeptember 10-25.

 

1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat Skandi Trend Kft. (továbbiakban: Szervező, adószám:  23147245-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Thököly utca 3.által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/skanditrend Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

· A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. · A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. A játék időtartama, menete

A játék neve: Válaszd ki a kedvenc bögréd a GreenGate 2018 őszi-téli kollekciójából!

A Játék időtartama: 

2018. szeptember 10-25.

Nyertesek száma: 1 fő 

Nyeremény: 1 db GreenGate bögre

Eredményhirdetés: 2018. szeptember 25. 10.00 óra 

 

A játék menete: A játékosoknak a Skandi Trend Facebook-oldalára kirakott posztban feltett kérdésre kell válaszolni (Melyik a kedvenc bögréd a GreenGate 2018 őszi-téli kollekciójából) Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező weboldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: szöveges kommentet is kell írnia, helyes választ kell adnia.) A játékosok egy komment írásávaljogosultak a sorsoláson való részvételre. A nyerteseket a kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a http://www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével. 

 

4. Nyeremények, nyertesek 

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyerteseket Facebook-üzenet ill. a hirdetés alatti komment formában tájékoztatjuk 48 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

· a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 

· az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

· bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 

· jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti § adózáshoz szükséges adatait nem adja meg 

 

5. Nyertesek értesítése 

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Adataikat a nyertes@skanitrend.hu e-mail címre kérjük be.  

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

 

6. Nyeremények kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

7. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

8. Adatkezelés és adatvédelem 

8.1 Tájékoztatás 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: bekérés alatt 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli. 

 

9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

 

2018. szeptember 7.